Ke každé objednávce kniha zdarma!

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU BUDGET BOOKS

Úvodní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako „VOP“) upravují uzavírání kupních smluv
prostřednictvím internetového obchodu umístěného na doméně www.budgetbooks.cz


2. Tyto VOP upravují ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), vztahy mezi stranami kupní smlouvy uzavřené dle § 2079
a násl. občanského zákoníku, a to společností Budget Books s.r.o., IČ: 11789816 , se sídlem Na Okraji 44a, Praha 6, 16200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 354599 , jako prodávajícím na straně jedné
(dále jen „Prodávající“) a kupujícím na straně druhé a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé
v souvislosti nebo na základě rezervace zboží Prodávajícího fyzickou osobou prostřednictvím
internetového obchodu Prodávajícího. Předmětem podnikání Prodávajícího je výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména pak maloobchodní prodej
knih a dalšího zboží.


Kontaktní údaje Prodávajícího:


Obchodní firma: Budget Books s.r.o. 
Sídlo: Na Okraji 44a, Praha 6, 16200
IČ: 11789816

Zapsaná: u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C354599

Telefon: +420 244400117
Email: lazarska@budgetbooks.cz
Kontaktní adresa: Budget Books, Spálená 82/4, Praha 1, 11000


Vymezení pojmů


1. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti.
2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
3. Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od Prodávajícího při
uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného
výkonu svého povolání.
4. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba,
která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet
podnikatele. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně
za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je mj. pro účely ochrany spotřebitele považována také
každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou
činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo
na účet podnikatele.
5. Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, spotřebitel i
podnikatel, který kupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.budgetbooks.cz (dále
jen „Kupující“).
6. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiná smlouva dle
občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než
podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp.
prodávající.


Informace


Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné. 

Ceny jsou uváděny včetně všech daní
(např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na dodání zboží Kupujícímu.


Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky Prodávajícího. Pokud Kupující v objednávce
uvede jiné zboží, než které Prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva
nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si Kupující objednal, ledaže se dohodne
s Kupujícím jinak.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího.
Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.


Prohlášení před uzavřením kupní smlouvy


Prodávající prohlašuje, že:
a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím,
b) uvádí jak konečné ceny zboží a služeb včetně DPH a veškerých poplatků, tak i ceny za dílčí
služby a jednotlivé složky objednávaného předmětu plnění. Náklady na dopravu zboží se liší
podle zvolené metody a poskytovatele dopravy,
c) stížnostmi spotřebitelů zaslanými na adresu sídla Prodávajícího se zabývá Prodávající. To
Kupujícímu spotřebiteli nebrání obrátit se na orgán dozoru či uplatnit svá práva u příslušného
soudu.

Kupní smlouva


1. Kupující objednáním zboží (potvrzením objednávky) prostřednictvím internetového obchodu
www.budgetbooks.cz potvrzuje, že měl možnost se seznámit s aktuálním zněním VOP, že se
s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, seznámil, a výslovně s nimi souhlasí,
a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.
2. Ceny zboží a dopravy v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH a platí do odvolání.
Přeškrtnuté ceny, uvedené u zboží, znamenají původní ceny před slevou. Každá objednávka
učiněná prostřednictvím tohoto internetového obchodu je považována za závaznou.
3. Daňový doklad zasílá Prodávající Kupujícímu současně s dodávkou objednaného zboží.
4. Zboží je zasíláno Kupujícímu jím v objednávce zvolenou dopravní službou. Cena dopravy se řídí
dle ceníku dopravce aktuálního v den odeslání objednávky Prodávajícím. Cena zvolené metody
dopravy je uváděna před dokončením objednávky a následně i v objednávce samotné.
Prodávající nenese odpovědnost za splnění povinností dopravce, a stejně tak Prodávající
neodpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu dopravcem.
5. Kupující je povinen bezprostředně při dodání dopravcem překontrolovat stav zásilky, její soulad
s kupní smlouvou a případné poškození zásilky. Kupující převzetím zásilky od dopravce potvrzuje
soulad dodaného plnění s kupní smlouvou a skutečnost, že převzaté zboží nebylo v okamžiku
předání poškozeno a nemělo jiné zjevné vady.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, zejména
pokud je poškozená či neúplná.
7. Kupní smlouvu může Kupující uzavřít tak, že odpoví na veřejnou nabídku Prodávajícího
k uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě www.budgetbooks.cz podáním nového návrhu
kupní smlouvy (objednávky), ve kterém bude zvolen způsob dopravy a úhrady předmětu plnění
(zboží), a to tím způsobem, že požadované plnění po zadání fakturačních údajů, objedná
v uživatelském prostředí internetového obchodu. Prodávající neprodleně Kupujícímu potvrdí
uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, a to prostřednictvím emailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Přílohou
potvrzení uzavření kupní smlouvy je platné znění všeobecných obchodních podmínek
Prodávajícího v souladu s ustanovením § 1827 odst. 2 občanského zákoníku. Kupní smlouva je
uzavřena až odesláním potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu elektronickým
prostředkem komunikace uvedeným Kupujícím v objednávce. Prodávající však nenese
odpovědnost za případné chyby při přenosu dat.
8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
Kupující sám.

9. Prodávající si vyhrazuje právo v konkrétním případě odmítnout uzavřít kupní smlouvu
s Kupujícím.
10. Před odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat svoji objednávku a své kontaktní
údaje, a případně provést změny objednávky či uvedených kontaktních údajů.
11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá objednané zboží i s jeho
příslušenstvím a veškeré doklady ke zboží, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující
se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu stanovenou kupní cenu.
12. K převodu vlastnického práva ke zboží z Prodávajícího na Kupujícího dochází převzetím zboží
Kupujícím.
13. Dodá-li Prodávající zboží ve větším množství, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na
přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Platební metody


V internetovém obchodě www.budgetbooks.cz je možné využít některou z následujících platebních
metod:

- Platba platební kartou - možnost uhradit nákup platební kartou Kupujícího, pomocí platební
brány Shoptet. Pokud neobdrží Prodávající platbu na bankovní
účet do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky, kupní smlouva zaniká


Rezervace a osobní odběr zboží


1. Prostřednictvím internetového obchodu si může Kupující vybrat a nezávazně rezervovat
zboží prostřednictvím internetového formuláře za účelem jeho předvedení a případného
nákupu. Odeslání požadavku na rezervaci zboží není považováno za objednávku zboží a potvrzením
rezervace nedochází k uzavření kupní smlouvy.

Potvrzením rezervace se Prodávající zaváže, že vybrané zboží bude Kupujícímu k dispozici k předvedení a případnému zakoupení v
příslušné provozovně Prodávajícího po dobu 5 kalendářních dní ode dne potvrzení rezervace
Prodávajícím. Kupující může požadovat předvedení rezervovaného zboží a případně zboží
zakoupit v příslušné provozovně od okamžiku, kdy mu bude doručeno potvrzení rezervace na adrese : Budget Books, Spálená 82/4, Praha 1

2. V případě, že Prodávající u zboží uvádí, že má takové zboží na skladě, potvrdí rezervaci zboží
na prodejně (místo případné koupě) standardně do 48 hodin.

3. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena na základě předvedení zboží při
osobním zakoupení zboží v provozovně Prodávajícího, přičemž na takovou koupi zboží se
nevztahují tyto obchodní podmínky internetového obchodu, s výjimkou tohoto článku a čl.
Ochrana osobních údajů. Kupující tak mimo jiné nemá právo od takto uzavřené kupní smlouvy
odstoupit ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, tedy v tomto případě do čtrnácti dnů od
převzetí zboží, neboť nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem. Kupní
smlouva se v takovém případě řídí obecně závaznými právními předpisy, popřípadě
obchodními podmínkami prodávajícího platnými pro nákup zboží v příslušné provozovně.


Evidence tržeb


Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
hodin.


Jakost při převzetí


1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané
vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho
množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i
předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá.
2. Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí zboží podle svého
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to
povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit
požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze
této součásti.
3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující
spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že
věc byla vadná již při převzetí.
5. Prodávající není povinen nároku Kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že Kupující
spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6. U prodávaného použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního
používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu,
pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující spotřebitel v těchto
případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad


1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
době 24 měsíců od převzetí.

2. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při
včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
3. V této lhůtě je Kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u
vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny;
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
4. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.
5. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy má Kupující spotřebitel nárok na
odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
6. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo
čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může
Kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od
smlouvy.
7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu
k použití.


Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem


Prodávající neposkytuje Kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak
výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost Prodávajícího za vady se v takovém
případě řídí občanským zákoníkem.


Vyřízení reklamace


1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady
zboží. Reklamované zboží je Kupující povinen zaslat na adresu Budget Books, Spálená 82/4, Praha 1, 110 00.
2. Při reklamaci je třeba uvést důvod reklamace (popis závady) a reklamované zboží zaslat
Prodávajícímu (nejlépe v původním obalu), včetně kopie daňového dokladu, který slouží jako
záruční list. O výsledku reklamace bude Prodávající Kupujícího informovat e-mailem, který zadal
Kupující v objednávce. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu
poštovného.
3. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je Kupující povinen sdělit
Prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu
Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být
neodstranitelná.
4. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při
nepodstatném porušení smlouvy.
7
5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci.
Reklamaci Kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím spotřebitelem písemně
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující spotřebitel stejná práva, jako by se
jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci a lhůta pro vyřízení
reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty pro
vyřízení reklamace se Kupujícímu spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy.
6. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího informovat e-mailovou zprávou.
7. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo
jsou znečištěny jeho součásti.
8. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo
telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace zasláno na
adresu Kupujícího.
9. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a
způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě
zdůvodnění zamítnutí reklamace.
10. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí
o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Stornování objednávky, odstoupení od smlouvy


1. Objednávku je možné stornovat před odesláním zboží, přičemž Kupující musí ve lhůtě před
odesláním zboží kontaktovat Prodávajícího telefonicky na číslech uvedených na webových
stránkách.
2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části, jestliže dojde k podstatné
změně okolností nebo nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství
anebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou
znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude
neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující
již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany
dohodnou.
3. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy i bez udání důvodu odstoupit, a to
ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí Prodávajícímu
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od
Prodávajícího obdržel. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž i kdykoliv
před dodáním zboží. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro
odstoupení od smlouvy je na konci tohoto dokumentu.


4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

• na poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem
spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na
vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
• dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal,
• dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5. Prodávající je povinen Kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a
zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jestliže Kupující
spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající
nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující zboží předá
Prodávajícímu nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Zboží vrácené formou dobírky
nebude Prodávajícím převzato.
6. V případě, že Kupující při odstoupení od smlouvy nevrátí zboží Prodávajícímu, je takové
odstoupení neúčinné a Kupující nemá nárok na vrácení peněz.
7. Zboží by mělo být vráceno úplné, s veškerým příslušenstvím, nepoškozené, čisté, pokud možno
včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Kupující zboží převzal. V případě snížení
hodnoty vráceného zboží oproti stavu při převzetí Kupujícím je Prodávající oprávněn na náhradu
škody započíst peněžní prostředky poskytnuté Kupujícím k úhradě kupní ceny zboží. To neplatí:
• došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
• objevila-li se vada až při užívání věci k jejímu účelu,
• nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním.
8. Kupující v případě odstoupení od smlouvy nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží.
9
9. V případě, že Kupující spotřebitel odstoupil od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží a
Prodávajícím byl Kupujícímu spotřebiteli spolu s objednaným zbožím zaslán dárek, který nebyl
Kupujícím spotřebitelem Prodávajícímu spolu se zbožím vrácen, je Prodávající oprávněn dárek
Kupujícímu spotřebiteli vyúčtovat, a to za plnou cenu, za niž zboží - dárek Prodávající aktuálně
nabízí, přičemž tuto cenu zboží – dárku s připočtením příslušné DPH je Prodávající oprávněn
odečíst od kupní ceny, kterou je v souvislosti s odstoupením povinen Kupujícímu spotřebiteli
vrátit.
10. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující poruší smlouvu podstatným
způsobem, a to zejména tím, že neuhradí kupní cenu zvoleným způsobem ve stanovené lhůtě od
odeslání objednávky.

 

Závěrečná ustanovení


1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2022, přičemž jsou od uvedeného data k dispozici
v sídle Prodávajícího a v elektronické podobě v uživatelském prostředí internetového obchodu.
2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
3. Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány pouze v českém jazyce. Kupující
uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že obsahu kupní smlouvy a těmto VOP rozumí, seznámil se
s nimi a kupní smlouvu uzavřel srozumitelně, určitě, dle pravé, svobodné a vážně projevené vůle,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li jednou
ze smluvních stran spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy
neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy budou řešeny
výhradně podle právního řádu České republiky a příslušnými soudy České republiky.
5. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím
spotřebitelem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz); adresa evropské platformy pro řešení
mimosoudních spotřebitelských sporů je: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VZOR FORMULÁŘE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Adresát:
Budget Books, s.r.o.
IČ: 11789816
se sídlem Na Okraji 44a, Praha 6, 16200
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 354599
Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Objednací číslo: _________________________
Datum objednávky: _________________________
Datum doručení zboží: _________________________
Číslo účtu: _________________________
Položka objednávky: _________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Jméno: _________________________
Příjmení: _________________________
Adresa: _________________________
Telefon: _________________________
E-mail: _________________________
V _________ dne__________
Podpis __________________